January 26, 2016

DIY Sharpie Mug

Hello friends! Now when holidays are officially over let us return to cute, smart and/or useful home projects.

Cao drugari! Sada kad su praznici i zvanično iza nas vratimo se slatkim, pametnim ili/i korisnim projektima.

Ocrtavanje šolje markerima

This past month was full of everything; it is most wonderful time of the year for a reason! Beside of putting holiday decorations, cooking, enjoying time with my family and friends, I managed to do a few projects. Some of them were additions to my holiday decor, some were presents, and one was a project that I wanted to do for quite some time and to share it with you. Yes, it is DIY Sharpie mugs!

Protekli mesec bio je prepun svega; sa razlogom ga zovu najlepšim doba godine! Pored ukrašavanja, kuvanja, uživanja u vremenu provedenom sa porodicom i prijateljima, uspela sam da uradim i nekoliko projekata. Neki od njih su bili dodatak prazničnom dekoru, neki su bili pokloni, a jedan od njih je projekat koji sam već neko vreme želela da uradim i rezultate podelim sa vama. U pitanju je ocrtavanje šolja markerima!

DIY Sharpie MugThe Internet is full of tutorials on how to make a Sharpie mug, so I won't go into details about that. I just wanted to show you how they turned out for me and which tutorial I used as a reference.

Na internetu je veliki broj tutorijala kako uraditi ovaj projekat, tako da neću ulaziti u detalje. Samo sam želela da vam pokažem kako su ispale moje šolje i kojim sam se tutorijalom poslužila.

Ocrtavanje šolje markerima

Things you need to know… For this project you can use oil based Sharpie or markers that are made for this kind of stuff (of course you could also use a marker for ceramics). The difference is that Sharpies aren’t food-safe. So, if you use it, you need to put your drawings on a part of the mug where it won't get in contact with liquid, food and your mouth. Some tutorials are saying that after you bake the mug it becomes food safe, but I'm not sure about that, so better safe than sorry. Just put your drawings on the outside of the mug and below the rim. And also, they are not dishwasher safe (drawings could come off) so you need to hand-wash them. You can always buy special markers that are food, dishwasher and microwave safe if you don't like what a Sharpie marker has to offer.

Stvari koje trebate znati... Možete koristiti markere na bazi ulja (ja sam koristila Sharpie marku) ili markere napravljenje posebno za ovakve vrste projekata (naravno, možete koristiti i markere za keramiku). Razlika je u tome što nije bezbedno da Sharpie markeri dodju u dodir sa hranom, pa ukoliko ih koristite, šarajte delove šolje koji neće doći u kontakt sa tečnošću/hranom i ustima. Neki tekstovi ukazuju da nakon pečenja šolje u rerni postaje bezbedno da tragovi markera dođu u dodir sa hranom, ali baš i nisam sigurna u to, tako da je bolje sprečiti nego lečiti. Jednostavno, stavite šaru na spoljnu stranu šolje i to par centimetara ispod gornje ivice. Takođe, nije preporučljivo, ovako ukrašene šolje prati u mašini za pranje suđa (crtež se može skinuti), pa ih perite ručno. Ukoliko vam se ne sviđa šta Sharpie markeri nude uvek možete kupiti specijalne markere koji su bezbedni za kontakt sa hranom, za mašinsko pranje i za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici.

Ocrtavanje šolje markerima

I used oil based Sharpies, and they work great, except for some color changes after baking. Blue becomes olive green, and some of the colors (red, orange, yellow, pink) get a bit darker and lose their shine.

Koristila sam Sharpie markere na uljanoj bazi, i pokazali su se odličnim, ukoliko izuzmemo neke promene u boji nakon pečenja šolje u rerni. Naime, plava je postala maslinasto zelena, a neke boje (crvena, narandžasta, žuta, roza) postanu nešto tamnije i izgube sjaj.

Ocrtavanje šolje markerima

Great tutorial for the DIY Sharpie mug is this one, from Pretty Neat Living. I did everything she said (except creating a template and tracing it with a pencil) and my mugs turned out great.

Odličan tekst o postupku izrade ovog projekta je ovaj sa Pretty Neat Living sajta. Uradila sam sve što je rekla (osim pravljenja šablona i njegovog nanošenja olovkom) i šolje su ispale odlično. 

Ocrtavanje šolje markerima

I don't have experience with markers that are special for this kind of projects, so I can't give you my opinion on that, but there are tutorials and reviews about them on the Internet. Some of them are this one, from A Beautiful Mess, and this one, from a Lily and Val Living.

Nemam iskustvo sa markerima napravljenim specijalno za ove vrste projekata, pa vam ne mogu dati mišljenje o njima, ali ih na internetu ima dovoljan broj. Neki od njih su ovaj od A Beautiful Mess i ovaj sa sajta Lily and Val Living.